miércoles, 19 de junio de 2013

EL CANTO MILAGROSO “Chant Of Miracles” I

 
 

“Chant Of Miracles” es un antiguo canto sánscrito que se utilizaba desde el año 800 A.C. Ahora, junto con una nueva melodía de Erik Berglund llega hasta a ti para crear milagros en tu vida. Este canto Jain  de 48 mantras de curación llamado Bhaktamara Manatunga de Stotra. 
 

El número 45 es el más poderoso de los mantras, y su intención es curar las enfermedades mal llamadas incurables. A lo largo de los siglos muchas personas han experimentado poderosos milagros con este canto. 
 

En la India, el Dr. Manju Jain ha ayudado a muchos enfermos a experimentar milagros con el uso de este canto.
 Capas de sonidos cósmicos en los que las frecuencias de curación son incluidos en este material. 
Sumérgete en el mar de esta potencia sonora y crea tus milagros! El Dr. Jain recomienda cantar el mantra durante 21 días por lo menos 9 veces al día. Puede unir su voz a la del artista  o simjplemente puede escuchar la música y repetirlos mentalmente.
 
 
bhaktamara-pranata-maulimani-prabhana -
mudyotakam dalita-papa-tamovitanam |
samyak pranamya jina padayugam yugada-
valambanam bhavajale patatam jananam ॥ 1॥
 yah sanstutah sakala-vangaya- tatva-bodha-
d -ud bhuta- buddhipatubhih suralokanathaih|
stotrairjagattritaya chitta-harairudaraih
stoshye kilahamapi tam prathamam jinendram ॥ 2॥
 buddhya vinaapi vibudharchita padapitha
stotum samudyata matirvigatatrapoaham |
balam vihaya jalasansthitamindu bimba -
manyah ka ichchhati janah sahasa grahitum ॥ 3 ॥
 
vaktum gunan gunasamudra shashankkantan
kaste kshamah suragurupratimoapi buddhya |
kalpanta - kal - pavanoddhata - nakrachakram
ko va taritumalamambunidhim bhujabhyam ॥ 4 ॥
soaham tathapi tava bhakti vashanmunisha
kartum stavam vigatashaktirapi pravrittah |
prityaaatmaviryamavicharya mrigo mrigendram
nabhyeti kim nijashishoh paripalanartham ॥ 5 ॥
 
 alpashrutam shrutavatam parihasadham
tvad bhaktireva mukharikurute balanmam |
yatkokilah kila madhau madhuram virauti
tachcharuchuta - kalikanikaraikahetu ॥ 6॥
 

 
 
 
tvatsanstavena bhavasantati - sannibaddham
papam kshanat kshayamupaiti sharira bhajam |
akranta - lokamalinilamasheshamashu
 
suryanshubhinnamiva sharvaramandhakaram ॥ 7॥
 
matveti nath! tav sanstavanam mayeda -
marabhyate tanudhiyapi tava prabhavat |
cheto harishyati satam nalinidaleshu
muktaphala - dyutimupaiti nanudabinduh ॥ 8 ॥
 
astam tava stavanamastasamasta - dosham
tvatsankathaapi jagatam duritani hanti |
dure sahastrakiranah kurute prabhaiva
padmakareshu jalajani vikashabhanji ॥ 9॥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
natyad -bhutam bhuvana-bhushana bhutanatha
bhutaira gunair -bhuvi bhavantamabhishtuvantah
tulya bhavanti bhavato nanu tena kim va
bhutyashritam ya iha natmasamam karoti ॥ 10 ॥
 
 
drishtava bhavantamanimesha-vilokaniyam
nanyatra toshamupayati janasya chakshuh |
pitva payah shashikaradyuti dugdha sindhoh
ksharam jalam jalanidherasitum ka ichchhet ॥ 11 ॥
 
 
yaih shantaragaruchibhih paramanubhistavam
nirmapitastribhuvanaika lalama-bhuta|
tavanta eva khalu teapyanavah prithivyam
yatte samanamaparam na hi rupamasti ॥ 12 ॥
 
 

 
vaktram kva te suranaroraganetrahari
nihshesha - nirjita-jagat tritayopamanam |
bimbam kalanka-malinam kva nishakarasya
yad vasare bhavati pandupalashakalpam ॥ 13 ॥
 
 
sampurnamannala - shashankakalakalap
shubhra gunastribhuvanam tava langhayanti |
ye sanshritas -trijagadishvara nathamekam
kastan -nivarayati sancharato yatheshtam ॥ 14 ॥
 
 
chitram kimatra yadi te tridashanganabhir -
nitam managapi mano na vikara - margam |
kalpantakalamaruta chalitachalena
kim mandaradrishikhiram chalitam kadachit ॥ 15 ॥
 
 
 
nirdhumavartipavarjita - tailapurah
kritsnam jagattrayamidam prakati-karoshi |
gamyo na jatu marutam chalitachalanam
dipoaparastvamasi nath jagatprakashah ॥ 16 ॥

 
nastam kadachidupayasi na rahugamyah
spashtikaroshi sahasa yugapajjaganti |
nambhodharodara - niruddhamahaprabhavah
suryatishayimahimasi munindra! loke ॥ 17 ॥
 
 
nityodayam dalitamohamahandhakaram
gamyam na rahuvadanasya na varidanam |
vibhrajate tava mukhabjamanalpa kanti
vidyotayajjagadapurva - shashankabimbam ॥ 18 ॥
 
 
 
kim sharvarishu shashinaahni vivasvata va
yushmanmukhendu - daliteshu tamassu natha
nishmanna shalivanashalini jiva loke
karyam kiyajjaladharair - jalabhara namraih ॥ 19 ॥
 
 
gyanam yatha tvayi vibhati kritavakasham
naivam tatha hariharadishu nayakeshu
tejah sphuranmanishu yati yatha mahatvam
naivam tu kacha - shakale kiranakuleapi ॥ 20 ॥
 


 
1 comentario:

  1. Lindo :)

    http://sbr-fashion-fashion.blogspot.com/2014/12/long-turtleneck-dress.html

    ResponderEliminar